Objavljeno: 31/08/2016

Javna vatrogasna postrojba

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu i u skladu s odredbama Zakona o ustanovama, te tako i djeluje od 15. veljače 2017. godine, kada je upisana u Sudski registar ustanova. Rad vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja proizlazi iz obaveza definiranih Zakonom o vatrogastvu, Planom i Procjenom zaštite od požara za područje Grada Grubišnoga Polja, Planom i programom rada i Godišnjim planom provedbe teorijske nastave i praktičnih vježbi vatrogasne postrojbe.
Pri osnutku postrojba je opremljena sukladno Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi, te je s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Grubišno Polje sklopljen ugovor o korištenju dijela prostora, kao i vozila i opreme. Dio prostora je uređen kao i vozila. Od vozila na raspolaganju su kombinirano (voda, pjena, prah), autocisterna, malo šumsko, zapovjedno i kombi vozilo.
Javna vatrogasna postrojba prema Pravilniku o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi  u Republici Hrvatskoj kategorizirana je u vrstu 1. Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za područje Grada Grubišnoga Polja definira potrebno ustrojstvo Javne vatrogasne postrojbe sa osiguranim 24 – satnim dežurstvom u četiri smjene i učinkovito djelovanje na području odgovornosti.
Vatrogasnu djelatnost u okviru JVP-a Grubišno Polje obavlja 13 djelatnika na čelu s ravnateljem Vitomirom Pintarićem, struč.spec.ing.sec. Inače, vatrogasna djelatnost je stručna i humanitarna djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Područje djelovanja je unutar granica jedinice lokalne samouprave, a po zapovijedi nadležnog županijskog zapovjednika i u drugim područjima. Obuhvaća provedbu preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje drugih poslova tijekom ekoloških i inih nesreća.

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz Financijski izvještaj Javne vatrogasne postrojbe Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja - Financijski izvještaj za 2017. godinu

Javna vatrogasna postrojba Grada Grubišnoga Polja
Braće Radića 4
43290 Grubišno Polje
telefon/fax 485-118
email: jvpgrubisnopolje@gmail.com
ravnatelj Vitomir Pintarić 099 317 1034