Objavljeno: 02/03/2021

Nakon lokalnih izbora Grubišno Polje bez zamjenika gradonačelnika,Gradsko vijeće 13 članova

Statut Grada izmijenjen je i dopunjem u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

/slika/ponavljajuce/a_150430_grb_praznikrada.jpg

Grad Grubišno Polje je izmjenama i dopunama donijetima na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Statut Grada uskladio sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Riječ je o bitnim novinama s obzirom na dosadašnje ustrojstvo lokalne samouprave.
Kada je u pitanju Grad Grubišno Polje smanjuje se broj vijećnika Gradskog vijeća s 15 na 13, ukida se pozicija zamjenika gradonačelnika koji je do sada biran zajedno s gradonačelnikom te se uvodi institut privremenog zamjenika. Određeno je da članovi Gradskog vijeća imaju pravo na naknadu u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća, sukladno ograničenjima propisanima zakonom. Te su promjene vezane za broj stanovnika pojedine jedinice lokalne samouprave, pri čemu Grad Grubišno polje spada u kategoriju gradova do 10.000 stanovnika.
Također, došlo je do izmjena vezanih za odredbe o referendumu i zborovima građana, privremenom financiranju grada, transparentnosti proračuna te na pravo građana na podnošenje određenih prijedloga Gradskom vijeću uvođenjem mogućnosti peticije. Važno je napomenuti da se bez obzira na smanjenje broja članova Gradskog vijeća, prava nacionalnih manjina na zastupljenost u predstavničkom i izvršnom tijelu ne mijenjaju, u odnosu na mjerodavne podatke o broju pripadnika nacionalnih manjina utvrđenih u Popisu stanovništva 2011. godine. Tako se u Gradskom vijeću ne smanjuje broj članova iz reda pripadnika nacionalnih manjina, a češka će nacionalna manjina i dalje imati pravo na zamjenika gradonačelnika. (M. Palijan)