Objavljeno: 08/05/2014

Upravni odjel za financije

Obavlja poslove vezane uz Proračun Grada, prati ostvarivanje proračunskih prihoda i rashoda i izrađuje analize o kretanju prihoda i rashoda Grada Grubišnoga Polja.

Izrađuje nacrt Proračuna, godišnjeg obračuna proračuna i izvješća o izvršenju proračuna, financijske i statističke izvještaje, evidenciju potraživanja i obveza u analitičkoj evidenciji. Izdaje naloge za plaćanje za izvršenje Proračuna, evidentira imovinu u analitičkoj evidenciji imovine, evidentira stanje i promjene potraživanja i obveza prihoda Proračuna, rashoda i izdataka, te izvršenje Proračuna u financijskom knjigovodstvu.

Obavlja poslove vezane uz obračun i isplatu plaća i naknada, obavlja poslove razreza i naplate prihoda u skladu sa Zakonom, izrađuje nacrte odluka iz nadležnosti upravnog odjela te obavlja i druge poslove koji su mu dodijeljeni Zakonom te drugim propisima i općim aktima.

Pročelnica je Jasminka Meheš

Telefon: 043 448 206
E-mail: financije@grubisnopolje.hr

Jasna Biondić, stručna referentica-financijska knjigovotkinja
Telefon: 043 448 205

Ankica Vojvodić, računovodstvena referentica-blagajnica
Telefon: 043 448 204

Marina Ahac, računovodstveni referent-likvidator
Telefon: 043 448 205