Objavljeno: 02/05/2014

Opći akti

Statut Grada Grubišnoga Polja

Odluka o javnim priznanjima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o izmjeni odluke o javnim priznanjima Grada Grubišnoga Polja

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Grubišnoga Polja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2018. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2017. godinu

Pravilnik o stipendiranju studenata sa područja Grada Grubišnoga Polja

Pravilnik o kreditiranju studenata sa područja Grada Grubišnoga Polja

Odluka o socijalnoj skrbi

Odluka od gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o dopuni odluke o gradskim porezima Grada Grubišnoga Polja

Odluka o ustrojavanju organizacijske jedinice "Centar za pomoć u kući" u gradu Grubišnom Polju

Odluka o uredovnom vremenu Grada Grubišnga Polja

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća

Odluka o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

Odluka o izboru Mandatnog povjerenstva

Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja

Odluka o izboru Povjerenstva za Proračun i financije

Odluka o izboru Povjerenstva za Statut i Poslovnik

Rješenje o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu javnih priznanja Grada Grubišnoga Polja

Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu koji se iznajmljuje putnicima i turistima na području Grada Grubišnoga Polja

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2019. godinu 

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2020. godinu

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Grubišnoga Polja za 2021. godinu

Strategija upravljanja imovinom Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2020. do 2025. godine 

Strategija razvoja turizma na području Grada Grubišnoga Polja za razdoblje od 2018. do 2025. godine

Nekretnine u vlasništvu Grada

Nerazvrstane ceste na području Grada Grubišnoga Polja